1. Strona główna
  2. Warunki korzystania z serwisu

Warunki korzystania z serwisu

1. Wstęp

TUI Deutschland GmbH prowadzi witrynę tuicars.com w celu zaoferowania Państwu możliwości wynajmu samochodu, motocykla lub skutera i zawarcia umów wynajmu za pośrednictwem serwisu internetowego. W przypadku umów zawieranych za pośrednictwem strony tuicars.com obowiązują dodatkowe warunki (np. ogólne warunki wynajmu obowiązujące u lokalnych dostawców), które zostaną Państwu przedstawione na odpowiednim etapie transakcji. Umowa o świadczenie usług zostanie zawarta tylko ze wskazanym partnerem, który oferuje produkt.

2. Korzystanie z serwisu

Należy pamiętać, że korzystanie z tuicars.com musi być zawsze zgodne z prawem, niniejszymi warunkami i wyłącznie do wyżej wymienionych celów.

Tuicars.com zastrzega sobie prawo do odmowy dostępu do strony tuicars.com lub jej części bez uprzedzenia.

Serwis tuicars.com jest przeznaczony wyłącznie dla klientów indywidualnych. Żadne usługi dostępne na stronie, takie jak sprzedaż ubezpieczeń, wycieczek oraz biletów lotniczych nie mogą być za opłatą sprzedawane stronom trzecim przez pośredników.

Serwis tuicars.com nie może być wykorzystywany w celu zakładania rezerwacji z użyciem fikcyjnych danych osobowych. Niedozwolone jest również zakładanie kilku rezerwacji na te same dane osobowe i blokowanie tym samym możliwości rezerwacji innym użytkownikom.

Serwis tuicars.com i jego treść nie może być modyfikowana, kopiowana, transmitowana, sprzedawana ani publikowana przez użytkownika.

Z serwisu może korzystać jedynie osoba pełnoletnia (18+) posiadająca w świetle prawa pełną zdolność do czynności prawnych.

Użytkownik posługujący się swoim nazwiskiem i innymi danymi osobowymi bierze odpowiedzialność za działania podejmowane na stronie tuicars.com.

Użytkownik odpowiada za autentyczność danych osobowych dotyczących niego samego oraz pozostałych uczestników podróży.

Użytkownik zgadza się z warunkami wynajmu pojazdu poprzez serwis tuicars.com zgodnie z §§ 15ff niemieckiej ustawy o spółkach akcyjnych (Aktiengesetz). Tuicars.com, podmioty powiązane oraz pracownicy którejkolwiek ze stron trzecich mają prawo wystąpić o odszkodowanie (włączając w to koszty obrony prawnej lub prokuratury) z przyczyn niewłaściwego, obraźliwego lub w inny sposób niezgodnego z prawem korzystania z serwisu tuicars.com i jego treści przez użytkownika.

3. Prawa autorskie, znaki towarowe i inne prawa ochronne

Wszystkie teksty, obrazy, grafiki, nagrania, filmy i pliki z animacjami oraz ich ułożenie z kodami źródłowymi na stronie tuicars.com są chronione prawem autorskim, znakiem towarowym i/lub innymi prawami własności intelektualnej. Treść serwisu jest własnością wyłącznie tuicars.com i jej filii, chyba że własność strony trzeciej jest specjalnie zaznaczona.

Jeżeli nie jest to wspomniane, treść serwisu nie może być wykorzystywana przez osoby trzecie w celach zawartych w warunkach korzystania z serwisu bez pisemnej zgody tuicars.com.

Zabronione jest automatyczne pobieranie, porównywanie, rozprowadzanie, wyodrębnianie lub modyfikowanie danych i treści zawartych na stronie tuicars.com (wliczając w to formularz rezerwacji, teksty, obrazy, pliki audio i wideo) do użytku publicznego lub komercyjnego, lub do dalszego wykorzystywania (między innymi przy użyciu „robotów” lub innych mechanizmów). Jeżeli nie jest to zaznaczone, prezentowanie danych/treści (włącznie z cenami) na serwisach stron trzecich poprzez interlinki, głębokie linkowanie lub ramki nie jest zabronione.

Nazwa tuicars.com, tak samo jak wszystkie marki, logo i grafiki tuicars.com i innych firm należących do TUI Group na stronie tuicars.com są zarejestrowanymi znakami towarowymi TUI AG. Użytkownik nie otrzymuje żadnych praw lub licencji do korzystania ze znaków towarowych tuicars.com.

Tuicars.com nie gwarantuje, że materiały wyświetlane na stronach internetowych serwisu tuicars.com nie naruszają praw osób trzecich.

Jeżeli któryś z punktów niniejszego paragrafu (nr 3) zostanie złamany, tuicars.com będzie dochodzić swoich praw z tytułu naruszenia oraz żądać usunięcia szkody. W przypadku kolejnego naruszenia praw tuicars.com zostanie wszczęte wstępne postępowanie sądowe i odszkodowawcze.

4. Zastrzeżenie

Strona tuicars.com zawiera niewiążące informacje. Tuicars.com dokłada wszelkich starań, aby informacje zawarte w serwisie były precyzyjne i aktualne, lecz w każdej chwili mogą one ulec zmianie. Tuicars.com nie gwarantuje i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność informacji, chyba że fałszywe informacje zostały zamieszczone umyślnie lub na skutek zaniedbania. Dotyczy to również terminowości, dokładności i kompletności informacji dostarczanych przez strony trzecie (w tym partnerów hotelowych lub organizatorów wycieczek).

W szczególności w odniesieniu do informacji o paszportach, wizach, przepisach drogowych i zdrowotnych (np. szczepienia) tuicars.com nie może być pociągnięte do odpowiedzialności za dokładność i/lub kompletność informacji na temat danego kraju publikowanej na stronie tuicars.com. Ta informacja dotyczy tylko użytkowników będących obywatelami Republiki Federalnej Niemiec, Republiki Austrii i Szwajcarii. Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej wszystkie niezbędne informacje znajdą na stronie: polakzagranica.msz.gov.pl. W przypadku wszystkich pozostałych użytkowników serwisu mogą obowiązywać odmienne przepisy, na temat których użytkownik powinien uzyskać informacje samodzielnie w odpowiednim konsulacie lub przedstawicielstwie dyplomatycznym.

Tuicars.com nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające bezpośrednio lub pośrednio z korzystania z serwisu tuicars.com, o ile nie są one wynikiem zaniedbania lub celowego działania tuicars.com.

5. Oprogramowanie

Tuicars.com, jej podmioty stowarzyszone i/lub firmy partnerskie są właścicielami wszystkich praw do oprogramowania, które tuicars.com GmbH udostępnia do pobrania ze strony i/lub innych stron związanych z tuicars.com. Korzystanie z serwisu niezgodne z niniejszymi warunkami, kopiowanie lub przekazywanie oprogramowania jest surowo zabronione.

Korzystanie z oprogramowania może podlegać postanowieniom umowy licencyjnej i innym warunkom. Użytkownik z wyprzedzeniem zostanie poinformowany o konieczności zawarcia takiej umowy. Użytkownik nie może instalować, kopiować ani używać oprogramowania, które jest związane umową licencyjną lub zawiera umowę licencyjną bez uprzedniego zaakceptowania warunków umowy licencyjnej.

Jeżeli posiadacz praw własności intelektualnej nie żąda zawarcia umowy licencyjnej, udziela tym samym użytkownikowi osobistego, nieprzenoszalnego i odwołalnego prawa do korzystania z oprogramowania wyłącznie do prywatnego użytku. Dotyczy to wykorzystywania oprogramowania w celu uzyskania dostępu, prezentacji i zgodnego z umową korzystania ze stron internetowych serwisu tuicars.com zgodnie z niniejszymi warunkami.

Materialna i prawna odpowiedzialność za wady oprogramowania ma miejsce, jeżeli jest to prawnie narzucone lub jednoznacznie wymagane oraz w każdym przypadku zgodne z warunkami umowy licencyjnej. Surowo zabronione jest kopiowanie oprogramowania na innych serwerach i/lub medialnych danych do celów dalszego powielania. To samo dotyczy śledzenia wstecznego, dekompilacji lub demontażu. Tuicars.com nie ponosi odpowiedzialności za oprogramowanie stron trzecich, którego oferta jest powiązana ze stroną internetową. W tym przypadku obowiązują odpowiednie umowy licencyjne z zewnętrznymi dostawcami.

6. Linki do stron innych dostawców

Strona tuicars.com może zawierać linki do stron innych dostawców. Tuicars.com nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonalność linków lub zawartość powiązanych i wymienionych witryn obsługiwanych przez innych dostawców. Korzystanie z tych stron internetowych odbywa się na własne ryzyko.

7. Bezpieczeństwo danych i wymagania systemowe

Tuicars.com używa najnowszej technologii Secure Socket Layer (SSL), która szyfruje cały sygnał wejściowy przed przekazaniem informacji do naszych bezpiecznych serwerów. Zapewnia to bezpieczeństwo danych karty kredytowej wprowadzanych podczas rezerwacji i dokonywania opłat za wypożyczenie pojazdu. Należy pamiętać, że konieczne jest korzystanie z przeglądarki obsługującej technologię SSL (Microsoft Internet Explorer 6.0 +, Mozilla Firefox 1.0 +, Mozilla 0.6 +,Google Chrome, Konqueror KDE, Netscape 4.77 +, Opera 6.1 +, Apple Safari 1.2 +, Camino 1.0 +, AOL 5 +).

8. Zmiany w witrynach internetowych serwisu tuicars.com i warunkach korzystania

Tuicars.com zastrzega sobie prawo do wycofania, ograniczenia lub zmiany usług i informacji dostępnych na stronach internetowych serwisu tuicars.com bez uprzedzenia i według własnego uznania. Obejmuje to również wprowadzanie udoskonaleń lub zmian w wyświetlanych informacjach, usługach, produktach i innych materiałach zamieszczonych na stronach internetowych serwisu tuicars.com w dowolnym momencie bez uprzedzenia. To samo dotyczy zmian niniejszych warunków korzystania z serwisu.

Stan na dzień: 24.02.2016