1. Startpagina
  2. Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden voor deze website

1. Algemeen

TUI Deutschland GmbH beheert de website tuicars.com om u de mogelijkheid te bieden het aanbod aan huurauto’s, motorfietsen en scooters op tuicars.com te bekijken alsook contracten voor een huur af te sluiten. Voor de via tuicars.com afgesloten contracten zijn er extra voorwaarden (bijvoorbeeld de algemene huurvoorwaarden van de verhuurder ter plaatse), die in het desbetreffende geval aan u worden getoond. Partnerproducten worden via tuicars.com alleen maar aangeboden en ook als partnerproducten kenbaar gemaakt; een contract voor de diensten van de partner wordt uitsluitend afgesloten met de partner die het product aanbiedt.

2. Uw gebruik van de website

Houd er rekening mee dat het gebruik van tuicars.com altijd in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en deze gebruiksvoorwaarden is en uitsluitend voor de eerder genoemde doeleinden is bedoeld.

tuicars.com behoudt zich het recht voor naar eigen goeddunken de toegang voor gebruikers tot de website tuicars.com of delen hiervan zonder aankondiging te weigeren.

De website tuicars.com wordt uitsluitend beschikbaar gesteld voor persoonlijk gebruik. De diensten die op de website tuicars.com en door derden zoals reisverzekeraars, touroperators, luchtvaartmaatschappijen enz. wordt aangeboden, mogen door de gebruiker niet worden doorverkocht, bemiddeld of op andere wijze tegen vergoeding aan derden worden doorgegeven.

De website tuicars.com mag niet voor speculatieve doeleinden, valse of frauduleuze reserveringen of block bookings worden gebruikt.

De inhoud van de website tuicars.com mag door de gebruiker niet worden gewijzigd, gekopieerd, doorgegeven, verkocht, openbaar gemaakt of op andere wijze worden weergegeven. Het is echter toegestaan een kopie van de website te maken voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

De gebruiker moet ten minste 18 jaar oud zijn en volledig bevoegd zijn om een overeenkomst af te sluiten.

De gebruiker draagt voor alle handelingen die onder zijn naam en met gebruik van zijn persoonlijke gegevens op de website tuicars.com worden verricht, de volledige verantwoordelijkheid.

De gebruiker verzekert dat alle informatie, die hij/zij over zijn persoon en/of medereizigers ter beschikking stelt, naar waarheid is opgesteld.

De gebruiker is verplicht tuicars.com alsook de daarmee conform § e.v. Aktiengesetz (Duitse wet op de naamloze vennootschap) gelieerde ondernemingen, partnerondernemingen en medewerkers op eerste verzoek te vrijwaren van alle aanspraken van derden (inclusief de kosten voor een gepaste rechtsverdediging of -vervolging) die gebaseerd zijn op een gebruik dat niet conform de overeenkomst is, een misbruik of anderszins wederrechtelijk gebruik van de website tuicars.com en de inhouden daarvan door de gebruiker.

3. Copyright, handelsmerken en andere rechten

Alle teksten, afbeeldingen, grafische voorstellingen, audio-, video- en animatiebestanden alsook de indeling ervan samen met de onderliggende softwarecode(s) op de tuicars.com website zijn beschermd onder het auteurs- en merkenrecht en/of andere rechten. Deze inhoud komt uitsluitend tuicars.com en zijn partnerbedrijven toe, tenzij het eigendom van derden bijzonder is vermeld.

De inhoud mag - zover niet uitdrukkelijk anders bepaald - zonder een schriftelijke toestemming van tuicars.com, uitsluitend voor de in de gebruiksvoorwaarden genoemde doeleinden respectievelijk voor de in de tekst op tuicars.com genoemde doeleinden worden gebruikt.

Het is verboden om gegevens/inhoud van de website tuicars.com (inclusief teksten, afbeeldingen, audio- of videobestanden) voor openbare of commerciële doeleinden geautomatiseerd te verzamelen, te vergelijken, te distribueren, te extraheren of anders te veranderen, over te dragen, te hergebruiken, opnieuw beschikbaar te stellen of te gebruiken (met inbegrip van maar niet beperkt tot het gebruik van ‘robots’, ‘spiders’ of andere mechanismen). Niet toegestaan zijn met name de integratie en presentatie van gegevens/inhoud (ook van prijzen) op andere websites door interlinks, deep links of frames, voor zover niet anders afgesproken.

De naam tuicars.com en alle merken, logo’s en grafische voorstellingen van tuicars.com, alsook van andere bedrijven van het TUI-concern op de website tuicars.com, zijn geregistreerde merken van TUI AG. De gebruiker heeft geen rechten of licenties om van merken van tuicars.com gebruik te kunnen maken.

tuicars.com garandeert niet dat het op de website tuicars.com weergegeven materiaal geen inbreuk maakt op rechten van derden.

tuicars.com zal iedere schending van zijn rechten vervolgen en daarbij verwijdering van de benadeling vorderen, bij gevaar voor herhaling staking van de handeling verlangen alsook schadevergoeding vorderen.

4. Disclaimer

De website tuicars.com geeft een vrijblijvend informatieaanbod weer. tuicars.com streeft ernaar dat de informatie op de website tuicars.com juist en actueel is. De informatie kan te allen tijde worden gewijzigd. tuicars.com doet geen toezeggingen met betrekking tot informatie op de website tuicars.com en is niet aansprakelijk voor de juistheid van de informatie, tenzij tuicars.com grof nalatig of opzettelijk onjuiste informatie weergeeft. Dit geldt ook voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van informatie die door derden beschikbaar wordt gesteld (bijv. hotel- of touroperatorpartners).

Met name met betrekking tot informatie over paspoort-, visa-, verkeer- en gezondheidsvoorschriften (bijvoorbeeld verplichte vaccinaties) is tuicars.com niet aansprakelijk voor de actualiteit en/of volledigheid van landspecifieke informatie. Deze informatie geldt uitsluitend voor gebruikers die de Duitse, Oostenrijkse of Zwitserse nationaliteit hebben. Voor alle andere gebruikers gelden in dit verband mogelijk andere voorschriften. Hierover moet de gebruiker zich zelf informeren bij het bevoegde consulaat of een diplomatieke vertegenwoordiging.

tuicars.com sluit uitdrukkelijk de aansprakelijkheid uit voor schade die direct of indirect ontstaat door het gebruik van de website tuicars.com – voor zover deze niet is gebaseerd op opzet of grof nalatig handelen van tuicars.com.

5. Software

tuicars.com en zijn aangesloten bedrijven en/of partnerbedrijven zijn de houders van de rechten op de software die tuicars.com GmbH gebruikt voor het downloaden op de website en/of die in verband met de tuicars.com website wordt beheerd. Het onbevoegde gebruik, het reproduceren of het verspreiden van de software is uitdrukkelijk verboden.

Het gebruik van de software kan onderworpen zijn aan een licentieovereenkomst en andere voorwaarden. Over de noodzakelijkheid van een dergelijke overeenkomst wordt de gebruiker vooraf uitgebreid geïnformeerd. De gebruiker mag geen software installeren, kopiëren of gebruiken die aan een licentieovereenkomst is onderworpen of er een bevat, zonder van tevoren akkoord te gaan met de voorwaarden van de licentieovereenkomst.

Voor zover de octrooirechthouder niet verlangt dat er een licentieovereenkomst wordt afgesloten, draagt hij bij dezen een persoonlijk, niet overdraagbaar en te allen tijde herroepbaar gebruiksrecht over aan de gebruiker, dat uitsluitend geldt voor het particuliere gebruik van de software omwille van de toegang tot, de weergave van en het gebruik conform de overeenkomst van de website tuicars.com in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden.

Een aansprakelijkheid voor gebreken voor de software vindt alleen plaats voor zover deze wettelijk verplicht is of uitdrukkelijk verschuldigd is en te allen tijde uitsluitend tegen de voorwaarden van de licentieovereenkomst.

Iedere reproductie van de software op andere servers en/of gegevensdragers om deze verder te reproduceren, is uitdrukkelijk verboden. Hetzelfde geldt voor het traceren met reserve engineering, het decompileren en het disassembleren.

tuicars.com is niet aansprakelijk voor de software van derden naar wier aanbod op de website wordt gelinkt. Hiervoor gelden de desbetreffende licentieovereenkomsten.

6. Links naar ander websites

De website tuicars.com kan links naar websites van andere aanbieders bevatten. tuicars.com is niet aansprakelijk voor de functionaliteit van de links of de inhoud van gelinkte websites die door andere aanbieders worden onderhouden. Het gebruiken van dergelijke websites geschiedt volledig op uw eigen risico.

7. Beveiliging van gegevens en voorwaarden aan het systeem

tuicars.com maakt gebruik van de nieuwste SSL-technologie (secure socket layer, SSL), die verzamelde invoeren versleutelt voordat de informatie wordt doorgestuurd naar onze veilige servers. Hiermee wordt bij de reservering en de betaling van huurauto’s de veiligheid van de creditcardgegevens gegarandeerd. Houd er rekening mee dat uw browser hiervoor de SSL-technologie moet ondersteunen.

8. Wijzigingen aan de website tuicars.com en de gebruiksvoorwaarden

tuicars.com houdt zich het recht voor om de voor u toegankelijke diensten en informatie op de website tuicars.com zonder voorafgaande kennisgeving en naar goeddunken van tuicars.com terug te trekken, te beperken of te wijzigen. Dit houdt ook in dat te allen tijde zonder nadere berichtgeving de informatie, diensten, producten of ander materiaal op de website tuicars.com kunnen worden verbeterd of gewijzigd. Hetzelfde geldt voor wijzigingen aan deze gebruiksvoorwaarden.

Versie: 24.02.2016